மனிதனின் அணுக்களின் 3D படங்கள்

| March 31, 2009 | 4 comments |
மனித கருவின் ஆறாவது தின தோற்றம்
னாக்கு
ஷ்பெக்ட்ரம்
கல்லீரல் புற்றுமனித முட்டையின் வடிவம்
தலைமுடி செல்கள்
தலைமுடியின் உடைந்த பகுதி
மனித இரத்த சிவப்பணுக்கள்

Post Comment